Základná organizácia JDS Komárno

Jednota dôchodcov na Slovensku - JDS, vznikla 3.1.1990.

Základná organizácia JDS KOmárno bola zaregistrovaná 20.3.1992 

Základná organizácia JDS Komárno združuje občanov Komárna, staršieho veku, dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.  V súlade so štatútom JDS chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na ich občiansko-spoločenskú akceptáciu. 

ZO JDS sa okrem iného podieľa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej, športovej a turistickej starostlivosti o dôchodcov, pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské aktivity seniorov.

Medzi jej ďalšie činnosti patrí oganizácia športoých hier seniorov, súťaží v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby, prehliadky speváckych súborov a iné.

Predsedníčka ZO JDS Komárno- Eva Kosztolányiová

Nová predsedníčka výboru, zvolená na členskej schôdzi v roku 2021.

Zaslúžilá, zakladajúca predsedníčka Mária Kravcová

Dlhoročná funkcionárka základnej aj okresnej organizácie JDS a predsedníčka Mestského klubu dôchodcov Komárno.

Členovia výboru ZO JDS Komárno

zľava: Helena Pajdová, Géza Keresztes, Eva Adlerová, Eva Kosztolanyiová, Eva Poláková, Klára Imely, Helena Ražná, Katarína Hegedusová.

Rozlúčili sme sa s tromi členmi výboru:

Géza Keresztes a Katarína Hegedusová sa vzdali kvôli zdravotnému stavu, namiesto nich boli kooptované Marta Szaboová a  Júlia Baloghová.

Navždy nás opustila Helena Ražná - česť jej pamiatke.

 

 

Činnosť a hospodárenie ZO JDS Komárno

V súčasnej dobe sa činnosť kažej neziskovej organizácie odvíja od dobrovoľníckej práce jej členov a získania aspoň nejakých financiií na podporu aktivít seniorov. Členský ročný príspevok 3.50 € ( budúci rok 5.50€) iste uznáte, stačí ako-tak pokryť poštové, bankové a nevyhnutné kancelárske poplatky.

Dostupný finančný kredit sa dá zvýšiť jedine z darov sponzorov (dnes je veľmi náročné získať ich záujem a podporu), alebo hľadaním vhodných grantových schém a vypracúvaním projektov so žiadosťou o finančnú dotáciu na konkrétne aktivity seniorov.

Novozvolený výbor preto rozhodol, že ZO JDS bude hľadať dostupné grantové výzvy a financie sa pokúsi získať prostredníctvom tvorby projektov na konkrétne aktivity seniorov . Za oblasť tvorby a realizácie projektov  je zodpovedná členka výboru, prof. Dr. Eva Poláková, PhD.

Výhody členstva v Jednote dôchodcov Slovenska

Právna pomoc

JDS bráni záujmy seniorov vo vzťahu k štátnym orgánom a v prípade potreby zabezpečí pre členov aj právne poradenstvo.

Vzdelávanie

Prostredníctvom zazmluvnených partnerov poskytuje JDS členom možnosť celoživotného vzdelávania na rôzne témy.

Príspevok na relaxačné pobyty

JDS prideľuje poukazy, na ktoré štát prispieva sumou 50€; od r. 2024 je to 100€.

Plán činnosti ZO JDS Komárno na rok 2023, ťažiskové aktivity.

Február 2023: Spoločenské podujatie – fašiangy seniorov.

Marec: Návšteva divadelného predstavenia v DAB Nitra.

Apríl - až jún: Digitálne vzdelávanie seniorov.

Jún: Kurz digitálnej fotografie.

Máj- jún: Kurz a tréningy nordic walking.

Máj: Športové hry. Výlet do Bratislavy, návšteva divadelného predstavenia.

Jún: Súťaž vo vlastnej tvorbe a prednese prózy a poézie.

Júl- august: Potulky po Komárne, fotografovanie, súťaž o najkrajšiu fotografiu.

Jún- august: Bicyklom popri Váhu.

September: Kultúrne popoludnie (spev, prednes, tanec). Výstava fotografií.

September- november: Cvičíme si pamäť.

November: Katarínska zábava.

December: Mikulášsky večierok.

Účasť komárňanských seniorov na Okresných športových hrách. Patince, 2023

Seniori  zo ZO JDS Komárno sa umiestnili  na skvelom 2. mieste v družstvách aj vďaka týmto jednotlivcom:

Irena Halászová : kop na bránu I. miesto, hod kriketovou loptičkou II. miesto , stolný tenis III. miesto.

Július Szabó hod granátom II. miesto.

Ladislav Janiček hod granátom III. miesto

Literárno-hudobné seniorské popoludnie    ,,Spomíname na minulosť"

25. 7. 2023 zorganizovali členovia výboru ZO JDS

Na podujatí boli prezentované ukážky z knihy SIBÍR ZAJATIE, NÁVRAT - denník starého otca autorky M.Botkovej;

História holubárstva v Komárne a jeho významné úspechy na medzinárodných súťažiach i olympiáde - J. Saláth;

Vlastnou tvorbou o zničení komárňanského mosta  1968 sa predstavila Z. Uríčková.

Poslucháčov potešili aj doprovodné sláčikové skladby v prevedení mladého sólistu Krisztofera Kotlára.

Dnes už nie sú medzi nami pamätníci, ktorí zažili hrôzy 1. svetovej vojny a iba málo je  tých, ktorí si dobre pamätajú udalosti 2. svetovej vojny. Rozhodli sme sa preto venovať toto prvé literárne podujatie  spomínaniu na históriu a to prostredníctvom  hodnoverných spomienok účastníkov.  
 
Takým bol aj starý otec našej Márie, - Ladislav Bárči, učiteľ a veľký ľudomil, ktorý sa dostal do zajatia na Sibíri. Svoje zážitky opísal v denníku, ktorý k 100 –mu výročiu  vypuknutia 1. sv. vojny vydala jeho  vnučka Mária Hajtmanová- Botková. 
Mária žila  spolu so starým otcom počas jeho vdovstva v Komárne, milovala ho a dobre poznala. Denník, ktorý bol vydaný v maďarčine, až neskôr preložený do slovenčiny Mária doplnila vlastným  predslovom a doslovom.  
Na podujatí sme si vypočuli úryvky  z denníka, v ktorom sú opísané hrozné zážitky zo 6 - ročného zajatia jej  starého otca   na Sibíri - Čita a posledné 2 mesiace vo Vladivostoku i plavba loďou cez Indický oceán, Suezský prieplav až do Terstu v Európe .  
S prezentáciou emotívneho textu pomohla Márii p. Pajdová. 
 
Neskôr sme sa preniesli do bližšej minulosti, trochu do inej oblasti a to do  odovzdávania správ pomocou poštových holubov.  O dlhoročnej tradícii holubárstva v Komárne  a jeho význame  nám porozprával  Ján Šalát. 

V závere podujatia  sme sa započúvali do prednesu autorky Zlatky Uríčkovej a krásnych sláčikových tónov v podaní mladého umelca Krisztofera Kotlára.

Výbor ZO JDS pozýva komárňanov na výstavu fotografií:   SENIORI FOTOGRAFUJÚ, ktorá bude vyvrcholením aktivít projektu Podpora komunitného života seniorov vizualizáciou v online priestore podporeného Nadáciou Pontis.

Plány a aktivity v roku 2024

16.1.2024 -  Uskutočnilo sa literárne popoludnie s prezentáciou knižky a autorským čítaním:

E. Poláková: Iskry radosti v zrelom veku 

Čo nás čaká v roku 2024

  1. Členská schôdza - 12.3. 2024: Hodnotenie roka 2023 a plán na rok 2024.
  2. Nenáročné poznávacie výlety, napr. výstava orchideí vo Viedni, návšteva SND v Bratislave (11. 4. 2024), prehliadka historického mestečka na Morave...
  3. Realizácia kultúrnych popoludní - autorské čítanie, stretnutie milovníkov literatúry- prednes poézie, prózy, vlastnej tvorby...
  4. Účasť na šporových hrách v Nesvadoch, 22.6.2024.
  5. Účasť na prehliadke speváckych zborov - Spevy domova ( 20.10.2024, Nesvady).
  6.  Tancujeme pre radosť - Anna bál, Katarínska zábava, Silvestrovská zábava.
  7. Aktivity v malých skupinách podľa záujmu: kurz nordic walking a prechádzky s paličkami, bicyklovanie popri Váhu, fotografovanie zaujímavostí Komárna, návšteva divadelného predstavenia v Nitre, príp. v Bratislave, letné stretnutia pri hudbe na Klapkovom námestí...

Už sme začali: Od februára, každý druhý utorok začíname s cvičeniami na zlepšenie pamäti a (striedavo) odborné, individuálne poradenstvo pre prácu s notbukom, počítačom, mobilom.

 

24.2. 2024 sme boli sme na výlete:

Kochali sme sa krásou orchideí na medzinárodnej výstave vo Viedni a navštívili sme známu, historicky fungujúcu čokoládovňu v Kitsse. Spojili sme pôžitok z videného, voňavého aj sladkého, bol to skvelý zážitok.

Hodnotili sme a plánovali - na členskej schôdzi 12.3.2024

Prítomné členky a členov potešil vystúpením spevácky súbor Čakanka a vlastnou tvorbou - aktuálnou poviedkou  Zlatka Uríčková.

V pracovnej časti schôdze boli členovia informovaní o hospodárení v r.2023 a pláne hospodárenia na r. 2024 (Eva Adlerová), hodnotením činnosti za rok 2023 a plánom činnosti na r. 2024 ( predsedníčka Eva Kosztolanyiová) a aktuálnymi informáciami z ústredia JDS ( predsedníčka OO JDS Mária Horváthová). 

Plán činnosti je vyššie, v časti ,,Čo nás čaká v r. 2024".

Rozbehli sme trénig pamäti. 

Aj veselá atmosféra prispieva k lepšiemu pamätaniu. Trošku teórie, veľa praktických cvičení a dobrá nálada je zárukou úspechu.

Nie, nič už nezabúdame!

Stretávame sa v utorky v KLUBE, od 14. h. O prípadnnej zmene info na FB

Zúčastnili sme sa 10.ročníka športových hier seniorov v Nesvadoch, 22.6.2024

Po roku znovu športové aktivity v priateľskom duchu.

Usporiadatelia to zvládli na ,,výbornú" napriek daždivému počasiu: 

Bc. Mária Horváthová - predsedníčka OO JDS, Mgr. Anna Oťapková - predsedníčka OO JDS Nesvady.

Po športe aj oddych pri dobrom guľáši.