OO JDS Komárno

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) je dobrovoľným občianskym združením dôchodcov Slovenska.

Cieľom JDS je najmä chrániť a obhajovať  spoločenské záujmy a práva osôb v dôchodkovom veku.

Podrobnosti o organizácii JDS, jej cieľoch a štruktúre sú uvedené v Stanovách JDS, ktoré boli naposledy doplnené a schválené dňa 23.6.2022.

Dôležitú úlohu v organizácii činnosti dôchodcov majú okresné organizácie ( OO), ktoré sú samostatnými právnymi subjektmi zastúpené týmito orgánmi: okresný snem, rada OO, predseda OO, revízna komisia  OO.

Okresná organizácia JDS Komárno združuje tieto miestne organizácie patriace do okresu Komárno:

Miestne organizácie a predsedovia,

ZO JDS Komárno - predsedníčka Eva Kosztolányiová 
JDS Kovo Komárno - Árpád Csaplár 
ZO JDS Kolárovo - Helena Rásová 
ZO JDS Hurbanovo - Veronika Pintérová 
ZO JDS Marcelová - Anna Vicenová Žideková 
ZO JDS Imel' - Margita Krkanová 
ZO JDS Patince - István Forró 
ZO JDS Iža - Marta Vargová 
ZO JDS Sv. Peter - Jozef Czibor 
ZO JDS Pribeta - Helena Pálová 
ZO JDS Kameničná - Eva Szalayová 
ZO JDS Šrobárová - Božena Gažová 
ZO JDS Zem. Oľča - Estera Némethová 
ZO JDS Zelený Háj --Mária Cuperová 
ZO JDS Nesvady - Helena Kosztolányiová

Bc. Mária Horváthová

Predsedníčka OO JDS Komárno.

Členovia výboru OO JDS Komárno

 Mária Horváthová,  Božena Gažová,  Anna Bószová,  Katarína Novotná, Eva Kosztolányiová, František Németh, Eva Poláková, Helena Pajdová, Gizela Gálffy.

ROK 2023 je za nami. Čím sa vyznačoval?

Seniorom OO JDS prideľovala liečebno-relaxačné poukazy  v kúpelných zariadeniach Slovenska.

OO JDS zorganizovala a zabezpečila účasť na pravidelných športových a kultúrnych podujatiach, ako sú:

-    športové hry:  okresné (Patince, 24. 6. 2023), krajské (11.7.2023 v Ivánke pri Nitre - okres komárno reprezentovalo 10 seniorov, ktorí získali celkovo 12 medailí) , celoslovenské ( Košice 15.- 17.8. 2023, Božena Gažová získala zlatú medailu v petangu);

-    prehliadky speváckych zborov  (10.10.2023 prehliadka súborov seniorov v Zemianskej Olči, zúčastnilo sa 14 seniorských speváckych        zborov okresu Komárna);

-   prehliadka krojov  (4.12.2023 v Mojmírovciach, okres komárno zastupovali Patince );

-    súťažné prehliadky umelcov  v prednese poźie, prózy a vlastnej tvorby - krajská prehliadka 19.7.2023 okres komárno zastupovali Žofia Nagyová a Zlata Uríčková (1. miesto v kategóri vlastná tvorba). Z. Uríčková bolrovnako úspešná auj na celoslovenskej prehliadke;

         na ktorých seniori a seniorky z okresu Komárna dosiahli významné úspechy.

Ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku pozvalo do Žiliny 9.3.2024 zástupkyne okresných organizácií na  Celoslovenskú oslavu MDŽ.

Takmer 300 žien sa potešilo darovaným kvetom, blahoželaniam a kultúrnemu programu.

Podujatie sa konalo pod záštitou Petra Pelegríniho v réžii predsedu JDS M. Kotiana. Zúčastnili sa ho aj štyri predstaviteľky OO JDS Komárno

Oznam o prideľovaní rekondično-liečebných pobytov so štátnou dotáciou:

OO JDS oznamuje, že záujemci o poukazy sa môžu nahlasovať u prededov ZO JDS.

Rozdeľovanie  počtu poukazov na jednotlivé ZO JDS sa odvíja od počtu členov k 31.12. predchádzajúceho roku. Pobytu sa môže zúčastniť nepracujúci dôchodca. Poberatelia starobného dôchodku narodení v r. 1960 a mladší sa musia preukázať výmerou o poberaní predčasného alebo starobného dôchodku.  Poukaz sa vydáva na meno a priezvisko účastníka pobytu a môže ho dostať iba člen JDS, ktorý má uhradené členské za predchádzajúci aj aktuálny rok.

Stále podporujeme športové súťaže.

Športovkyne a športovci z OO JDS Komárno sa zúčastnili 2. roč. regionálneho stolnotenisového turnaja seniorov FUNSTAR v Topoľčanoch.

 

Výročná schôdza OO JDS Komárno, 10.4.2024

Predsedovia základných organizácií hodnotili činnosť JDS za rok 2023 a plánovali aktivityna rok 2024

Čo nás čaká v júni 2024?  - Zúčastnite sa týchto podujatí

Jubilejné  X. športové hry - Nesvady, 22.6.2024

 

Seniorky prezentovali  na literárnom popoludní vybrané diela v slovenskom alebo v maďarskom jazyku. 

Vystúpili:

Kissová Verona, Patasiová Mária, Oríšková Klára,

Žofia Nagyová, Etelka Csákváryová, Margit Rozmán,

Izabela Kurdnová, Elvíra Lukács,

Helena Pajdová, Mária Hajtmanová,

Literárne popoludnie- prehliadka recitátorov,   Komárno 18.6.2024

Literárne popoludnie: KRÁSA SLOVA, prehliadka recitátorov z okresu Komárna

Seniorky, milovníčky krásnej literatúry sa zišli 18.6.2024 v Komárne aby si vypočuli prednes  básní a prózy svojich rovesníčok. 

Básne recitovali seniorky z Nesvad (Kissová Verona, Patasiová Mária, Oríšková Klára), z Kolárova (Žofia Nagyová, Etelka Csákváryová, Margit Rozmán) a Zemianskej Olče (Izabela Kurdnová, Elvíra Lukács). S prednesom prozaického diela sa predstavili Helena Pajdová a Mária Hajtmanová.

Jubilejné  X. športové hry - Nesvady, 22.6.2024

Garanti a organizátori športových hier - predsedníčka OO JDS Komárno Bc. Mária Horváthová, predsedníčka ZO JDS Nesvady Ilonka Kosztolanyiová a predseda Olympijského klubu okresu Komárno Ján Štefánik

Podujatie sa konalo pod záštitou primátora mesta Nesvady Zoltána Molnára, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislava Becíka, PhD. a Krajskej organizácie JDS Nitra - Mgr. Anny Oťapkovej.

Seniorov k maximálnym športovým výkonom motivovalo aj zapálenie olympijského ohňa.

 

Športových hier sa zúčastnili družstvá seniorov zo základných organizácií JDS: Hurbanovo​, Imeľ​,  Iža​, Kameničná​, Kolárovo​, Komárno​, Nesvady​, Patince​, Pribeta​, Svätý Peter​, Šrobárová​, Zemianska Olča

 

Po sčítaní všetkých bodov jednotlivcov a zrátaní sumáru pre družstvá si prvenstvo odnieslo družsrvo Nesvady, na druhom mieste sa umiestnilo Kolárovo, tretie bolo družstvo Z Hurbanova. poháre prevzali predsedovia ZO JDS.

Po dobrých športových výkonoch  treba doplniť energiu. Po chutnom guľáši dobre padol aj koláčik.